driving worldwide business excellence
 
EwIMS

Enterprise-wide Quality Management System Software

การบริการทางด้าน ซอฟแวร์

EwIMS

ออมเน็กซ์ซิสเต็ม (Omnex Systems) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มของ ออมเน็กซ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เป็นพิเศษ ทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์ (Software) สำหรับการบริหารจัดการระบบ ISO/TS16949:2002, ISO14001, ISO9001:2008, QOS, APQP, TPM, TQM และ Six sigma.

ซอฟแวร์ของออมเน็กซ์สามารถที่จะนำเข้ามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังเอื้ออำนวยให้กับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถทำได้บนระบบอินเตอร์เน็ต (100% web-based) และใช้งานในเชิงพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ (E-commerce) ได้อีกด้วยด้วยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ออมเน็กซ์ ซิสเต็ม ได้ถูกวางแผน และมีบริหารจัดการเพื่อที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ของวงการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology- IT)

EwIMS

AQuA Pro

เป็นระบบบริหารฐานข้อมูล (database management system) ที่เป็นการจัดเก็บ การบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Advanced Product Quality Planning APQP) เมื่อคุณต้องการที่จะทบทวน หรือจัดพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ของกระบวนการ APQP โปรแกรมสำร็จรูป AQuA Pro สามารถค้นหาข้อมูลจัดการแสดงผลในรูปแบบที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้ การที่ AQuaA Pro จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในระบบ ฐานข้อมูล (database) ทำให้ในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารหนึ่ง เอกสารอื่นๆ ที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลเดียวกันนี้ จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ

ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป AquA Pro คุณสามารถเชื่อมต่อการบริหารกิจกรรม APQP ได้ตั้งแต่กิจกรรมการออกแบบ, FMEA, จัดทำแผนกระบวนการ, แผนการควบคุม (Control Plan), แผนภูมิเปรียบเทียบคุณลักษณะ, การควบคุมการปฏิบัติงาน, DVP & R, แผนการควบคุมฉับพลันแบบ PPAP, ตารางตรวจสอบ APQP และแผนปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย

EwIMS

BOSS หรือ Business Operating System Software

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวิธีการวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่ามีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการบริหาร อยู่เป็นจำนวนมาก หากแต่ข้อมูลเหล่านั้น ขาดการนำมาวิเคราะห์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป BOSS ซึ่งด้รับการออกแบบให้ทำการบริหารข้อมูล และนำเสนอข้อมูลสำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) และการวิเคราะห์ผล เพื่อนำมาสู่การตัดสินใจ (decision analysis) อย่างมีระบบ และช่วยให้ท่านได้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

EwIMS

Document Pro

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้บน web ที่ช่วยในการจัดการระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO-9000, QS-9000 และ ISO/TS 16949:2009 โปรแกรมนี้สามารถจัดการกับเอกสารทั้ง 4 ระดับ คือ คู่มือคุณภาพวิธีการ, ข้อปฏิบัติงาน แบบฟอร์มและแผ่นตรวจงาน (checklists) ต่างๆ โดยที่มีการเชื่อมโยงเอกสารทั้ง 4 ระดับ ให้ง่ายต่อการใช้งาน Document Pro ยังสามารถใช้ในการติดตามการเข้ามาใช้เอกสารประเภทต่างๆ โดยผู้ปฏิบัติงาน การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการอนุมัติใช้เอกสารอีกด้วย

EwIMS

HR Pro

เป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาขึ้นโดย ออมเน็กซ์ ซิสเต็ม ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับ การวัด/ประเมินผล พนักงาน และช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ HR Pro ยังได้พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตาม วัดผลความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) ได้อีกด้วย  HR Pro เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีการทำงานบน web ที่ช่วยให้การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำงานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  HR Pro ช่วยในการตรวจสอบ ความต้องการในการฝึกอบรม (training needs) และประเมินผลการฝึกอบรม รวมถึงการเก็บบันทึกผลการฝึกอบรมของพนักงานอีกด้วย  HR Pro เป็น one-stop database สำหรับการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร

EwIMS

MSA Pro

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อที่จะช่วยองค์กร ในการวิเคราะห์ระบบการวัด และใช้อุปกรณ์ในการวัด มาตรต่างๆ และอุปกรณ์การทดสอบต่างๆ เนื่องจากเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ จะต้องได้รับการสอบเทียบอยู่อย่างสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ MSA Pro จะช่วยในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสอบเทียบ ด้วยกลวิธีทางสถิติต่างๆ เช่น stability, linearity, bias และ Gage Repeatability & Reproductivity จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ MSA Pro ก็คือ การแสดงผลในรูปของ กราฟ และการรายงานผล ที่สามารถแปลงข้อมูลดิบที่มีความสลับซับซ้อน ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

EwIMS

Audit Pro

Audit Pro® is a web-based application that helps an organization manage, schedule, assign, and monitor the status of audits, and the Corrective Actions for any internal audit (including system, process or product audits). The power of Audit Pro® is in its user-defined customization of audit forms and checklists. It organizes audits for ISO 9001, ISO 14001, QS-9000, ISO/TS 16949, Housekeeping and Safety, and Environmental compliance audits and many more. Audit Pro® includes an electronic repository for forms generated during the audit of a company. Auditors can download copies of the forms required for the audit as well as upload the completed forms to the server. Audit Pro® can be used to manage hundreds of audits.

EwIMS

TPM Pro

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ช่วยในการบริหาร ติดตามและควบคุม กิจกรรมการบำรุงรักษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต TPM Pro เป็นเครื่องมือสนับสนุนของการบริหารงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Total Preventive Maintenance) โดยการให้ข้อมูล online ที่เกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนการบำรุงรักษา โดยจัดตามลำดับความสำคัญของแต่ละเครื่องมือ

TPM Pro ได้รับการพัฒนา ให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทที่ถูกต้อง เที่ยงตรงเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการบำรุงรักษาทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้ถูกนำมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการวางแผน และกำหนดงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาต่อไป.

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับซอฟแวร์ ของออมเน็กซ์ คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อกับเรา

Top

OQA ( Thailand ) Ltd
140 One Pacific Place Building | 17th Floor Unit 1708 |Sukhumvit Road | Klongtoey | Bangkok 10110
Thailand | Office Phone +66 97 354 3498 | Mobile Phone +66 90 971 0379 | E-Mail: info-th@omnex.com
Language: English | ไทย

Quick Contact

© ออมเน็กซ์ อิงค์ ,สหรัฐอเมริกา. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
หากมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซด์นี้ โปรดติดด่อเว็บมาสเตอร์: webmaster@omnex.com
พัฒนาโดย ออมเน็กซ์คอมมิวนิเคชั่น

แผนที่เว็บไซด์ | นโยบายสิทธิส่วนบุคคล | เงื่อนไขการใช้งาน