driving worldwide business excellence
 
Consulting

Omnex Thailand Consulting Services

บริการของออมเน็กซ์

การบริการให้คำปรึกษา ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว

ออมเน็กซ็ เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาทางด้าน การบริหารระบบธุรกิจ/คุณภาพ และการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ให้แก่บริษัท หลายบริษัท ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ซึ่งประกอบด้วย บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน ผลิตรถยนต์ ก่อสร้าง อิเลคทรอนิคส์ เซมิคอนดักเตอร์ ขนส่ง ด้วยกระบวนการที่กระชับรัดกุม แต่ครอบคลุม ทุกประเด็นสำคัญ ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะ ออมเน็กซ์ได้ช่วยให้บริษัทต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของเรา สามารถจัดวางเป้าหมายทั้งทางด้านกลยุทธ์ และกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการปรับปรุงที่ดีขึ้นของผลประกอบการ

การบริการให้คำปรึกษา ที่มุ่งเน้นให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยศักยภาพอันแท้จริง

เป็นเวลากว่าหลายปีที่ ออมเน็กซ์ มีความเชื่อมั่นว่าเหตุผลที่แท้จริงของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพนั้น มิใช่เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรอง หากแต่เป็น การจัดทำระบบที่ก่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ออมเน็กซ์ จึงมุ่งเน้นวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยช่วยให้ บริษัทต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของออมเน็กซ์ สามารถนำศักยภาพที่แท้จริงขององค์กร มาพัฒนาระบบบริหารและการดำเนินงาน ให้เป็นมาตรฐาน และมุ่งในเรื่องการลดค่าใช้จ่าย และการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และการขยายธุรกิจเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งในปัจจุบันนี้มาตรฐานทางด้านคุณภาพ หลายมาตรฐาน ได้ยืนยันความถูกต้องในความเชื่อมั่น ของออมเน็กซ์ ว่า บริษัทหลายบริษัท จัดทำระบบมาตรฐานมิใช่เพียงเพื่อได้รับการรับรอง แต่เพื่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งความสำเร็จนี้ จะได้มาจาก การให้ความสำคัญกับ คุณภาพของการดำเนินงาน การปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้านั่นเอง

การบริการให้คำปรึกษาแบบบูรณาการ (Integrated Approach)

ได้มีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ว่าการปรับปรุงคุณภาพ และการพัฒนาธุรกิจ สามารถที่จะทำได้พร้อมๆ กัน โดยใช้วิธีการแบบบูรณาการ (Integrated Approach) ด้วยวิธีการของออมเน็กซ์ เราได้มีการบูรณาการ ซึ่งได้แก่การผสมผสาน สิ่งที่ดีที่สุดของมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ที่จะช่วยให้ลูกค้าของออมเน็กซ์ ประสบความสำเร็จทางด้านการรับรองคุณภาพ และทางด้านเป้าหมายทางธุรกิจ  

การบริการให้คำปรึกษาแบบ ทำงานร่วมกัน

ออมเน็กซ์ ช่วยลูกค้าของเรา ในการประเมินความต้องการ และค้นหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงองค์กร ภารกิจของออมเน็กซ์ เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจลูกค้าของเรา ในเรื่องโครงสร้างขององค์กร ลักษณะการดำเนินงาน กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสภาวะการแข่งขันในตลาดของธุรกิจนั้นๆ จากนั้น ออมเน็กซ์ จัดให้มีการประเมินระบบงาน และการบริหาร เพื่อจัดทำบทสรุป เกี่ยวกับ แผนการพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งแผนนี้ จะได้รับการประเมินร่วมกับคณะผู้บริหารของลูกค้า เพื่อปรับให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ออมเน็กซ์จะทำงานร่วมกับคณะงานของลูกค้า ด้วยการให้การฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และทำงานร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดผลงาน ตามแผนการพัฒนาและปรับปรุง ที่ได้จัดทำไว้

ในการดำเนินงาน ออมเน็กซ์ ให้ความใส่ใจ และมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งในแผนการดำเนินงานของเรา จะระบุในรายละเอียดของขั้นการดำเนินงาน และผลงานที่จะส่งมอบ ในแต่ละระยะ ของการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า แผนงานที่วางไว้ร่วมกันนั้นจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ที่ปรึกษาของออมเน็กซ์ ทำงานด้วยความกระจ่างชัด และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ทีมงานที่ปรึกษาของเรา เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทางด้านระบบคุณภาพ และการบริหารจัดการในธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้น เราเชื่อมั่นว่า คุณภาพงานบริการของ ออมเน็กซ์ เป็นตัวพิสูจน์คำพูดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

การบริการให้คำปรึกษาของ ออมเน็กซ์ ครอบคลุม การจัดทำระบบคุณภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การปฏิบัติการในระบบคุณภาพ ISO-9000, QS-9000, ISO/TS 16949, ISO 14001:2004
 • การปฏิบัติและปรับปรุงระบบ QOS
 • การปฏิบัติระบบ APQP (DVP & R, FMEA, แผนควบคุม, PPAP, APQP)
 • การปฏิบัติระบบคุณภาพในงานยานยนต์ (QOS, แผนภูมิ, FMEA, แผนควบคุม, SPC, การแก้ปัญหา Global 8D)
 • การปฏิบัติงานเป็นทีม (การแก้ปัญหาเป็นทีม, Global 8D และการวางแนวทาง)
 • การวิเคราะห์และควบคุมความแปรผัน (Statistical Process Control Design of Experiment)
 • Six Sigma

เราสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม โดยจัดแบ่งการให้คำปรึกษาออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

การบริการให้คำปรึกษาระยะที่ 1

การกำหนดแผนสำหรับการจัดทำระบบ

 • อบรมผู้บริหารในด้านระบบคุณภาพ
 • จัดทำแผนปฏิบัติ ซึ่งจะใช้ในการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการจัดทำระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพนั้น รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ (Gap Analysis)

ประเมินเอกสารและระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เพื่อทำการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ อีกทั้งการบ่งชี้รายการข้อบกพร่อง ซึ่งไม่เป็นตามข้อกำหนด(non-conformance) ของระบบคุณภาพ

รวบรวมเอกสารรายงานการบ่งชี้รายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไข

การฝึกอบรมทีมงานหลัก (Core Team)

ให้การฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนัก ต่อการจัดทำระบบคุณภาพ ต่อทีมงานหลัก เพื่อให้เป็นทีมงานผู้นำ ในการจัดทำระบบบริหารธุรกิจ/คุณภาพ

การพัฒนางานเอกสารของระบบคุณภาพ

งานหลักในวาระนี้ คือการพัฒนาเอกสารระดับหนึ่งของระบบคุณภาพ (การจัดทำคู่มือคุณภาพ)

การบริการให้คำปรึกษาระยะที่ 2

การวางแผนและพัฒนาแผนการอบรม

ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร และการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ

การพัฒนางานเอกสารของระบบคุณภาพ

งานหลักในวาระนี้ คือ การพัฒนางานเอกสารระดับ 2, 3, และ 4 ตามลำดับดังนี้ :-

 • ขั้นที่ 1 : ด้วยรูปแบบของการทำงานร่วมกัน ออมเน็กซ์ จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงดำเนินการจัดประชุมหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำเอกสารที่จำเป็นต่อการจัดทำระบบคุณภาพ ด้วยความช่วยเหลือจากที่คณะปรึกษาของ ออมเน็กซ์
 • ขั้นที่ 2 : แจกจ่ายเอกสารที่จัดทำใน ขั้นที่ 1 ซึ่งได้แก่ ระเบียบปฏิบัติ (Procedure), ขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction), และบันทึกคุณภาพ (Quality Record) ให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติใช้

การอบรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร

จัดอบรมผู้ตรวจประเมินภายในให้เข้าใจถึงวิธีการในการดำเนินการตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ โดยใช้แนวทางการตรวจสอบ ที่ออมเน็กซ์จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ รวมถึงชี้ให้เห็นจุดตรวจสอบต่างๆ ที่จำเป็น อีกทั้งการเขียนรายงานผลการตรวจประเมินภายใน

การเริ่มงานตรวจสอบภายใน

หลังจากทำความคุ้นเคยกับระบบไปได้ระยะหนึ่ง ก็จะมีการเริ่มฝึกปฏิบัติงานตรวประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร เพื่อทำการทบทวน และประเมินประสิทธิผล ของการจัดทำระบบคุณภาพ

การตรวจสอบปิดงานปฏิบัติ (Finish Audit)

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้คือ การประเมินความขององค์กร สำหรับ การยื่นขอการรับรอง จากหน่วยงานผู้ออกทะเบียนรับรอง (Certification Body) คณะที่ปรึกษาของออมเน็กซ็ จะทำการประเมินระบบคุณภาพของลูกค้าที่จัดทำขึ้น เปรียบเทียบกับข้อกำหนดมาตรฐาน (Standard Requirement) ซึ่งหากมีการตรวจพบข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (non-conformance) ของระบบคุณภาพ คณะที่ปรึกษาจะนำเสนอแนวทางการแก้ไข  พร้อมทั้งช่วยเหลือให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประเมินโดยผู้ออกทะเบียนระบบคุณภาพ

Top

OQA ( Thailand ) Ltd
140 One Pacific Place Building | 17th Floor Unit 1708 |Sukhumvit Road | Klongtoey | Bangkok 10110
Thailand | Office Phone +66 97 354 3498 | Mobile Phone +66 90 971 0379 | E-Mail: info-th@omnex.com
Language: English | ไทย

Quick Contact

© ออมเน็กซ์ อิงค์ ,สหรัฐอเมริกา. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
หากมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซด์นี้ โปรดติดด่อเว็บมาสเตอร์: webmaster@omnex.com
พัฒนาโดย ออมเน็กซ์คอมมิวนิเคชั่น

แผนที่เว็บไซด์ | นโยบายสิทธิส่วนบุคคล | เงื่อนไขการใช้งาน